SARI YELEKLİLER 3. ÜST MECLİS TOPLANTISINDAN NOTLAR…

Fransa’nın Montceau-les-Mines şehrinde üç gün süren bu toplantıya, 1000 civarında delege ve gözlemci katıldı. Ayrıca çok sayıda basın mensubu ve çeşitli bilim-sanat çevreleri de hazır bulundular.

Bu Montceau havzasında, bir   dönem 20 bin civarında madenci çalıṣıyordu.  Güçlü sosyalist ve Anarko sendikal örgütlerin doğuṣ yeridir ve aynı zamanda en uzun madenci grevine de sahne oldu.

Fransa’nın dört bir tarafından gelen Sarı Yelek delegeleri, gündemin baṣlıca noktalarını, daha önce kendi alt meclislerinde görüṣmüṣlerdi.

Sarı Yeleklilerin çeṣitli eylemleri, 8 ayını geride bıraktı. İlkin akaryakıt zamlarına karṣı baṣlayan direniṣ ve iṣgaller, giderek toplumun diğer kesimlerine de sıçradı.

Direniṣe geçen çeṣitli sınıf ve tabakalar; hayat pahalılığına, vergi sisteminin adaletsizliğine ve emekli yasalarına karṣı, asgari ücretlerin yükseltilmesine, (en az 1500 avro net) diğer yanda büyük maaṣların ve kazançların, gelirine uygun vergiye tabi tutulması, vergi kaçakçılılarının ve teṣvik primi alıp istihdam yaratmayan büyük ṣirketlerin cezalandırılması .. vs gibi ekonomik taleplerin yanı sıra, demokrasi ve egemenlik konusundaki talepler, “Fransa’da Reisi Cumhur Yönetimi demokrasi adına Monarṣik bir yönetim ve adım adım diktatörlüğe doğru ilerliyor”, buna karṣın “iktidarın halk tarafından ve halk için, seçilenlerin, denetlenme ve gerekirse görevden alınma” şartı ve yeni bir Cumhuriyet, Sarı Yeleklillerin Önemli talepleri arasında.

Bu üst Meclis veya Meclisler Meclisi toplantısında, bir bilanço çıkarıldı.

Çeṣitli bölgelerin mücadele tecrübeleri, bilgi alıṣ-veriṣi, koordinasyon ve yeni tipte örgütlenme perspektifleri...vs gibi konular tartıṣıldı. Yatay örgütlenme, doğrudan demokrasinin iṣletilmesi ve geliṣtirilmesi üzerinde duruldu.

Macron hükümetinin artan ṣiddet ve sindirme politikası sonucu, ṣu ana kadar 1 ölü, 1 kayıp, 23 kiṣi kör ve 5 kiṣi de kolsuz kaldı. 8700 kiṣiye göz altı, 2000 kiṣi mahkemelik, 800 kiṣi de ceza aldı.

Macron’u baṣa getiren finans kapital  ve sözcüleri tekelci büyük medyanın (men stream) patronları da çeṣitli yalan- manipülasyon ile Sarı Yelekleri karalama, küçük düşürme ve  kriminalize etmeye çalıṣtılar.  Bu durum kitlerin eylemlere yoğun katılımını negatif etkiledi, herṣeye rağmen kitleler bu eylemlerin haklılığından yanalar.

Ekspres mahkemeler kuruldu. Baṣta yürüyüṣ hakkı olmak üzere daha bir çok demokratik haklar yasaklandı. Sarı Yelekle gezene 35 avro ceza, bugün hala birçok ana cadde ve meydanlarda eylem yasağı var.

İlk aylarda Paris ve diğer büyük ṣehir merkezlerinde vuku bulan eylemler, bu sefer yeni yerlere ve değiṣik tipte eylemlerle devam ediyor. Özelle satılan oto yollara (otobanlar) sürekli yapılan zamlar, kitlelerin tepkisine yol açtı. 

Güçlü militan kalabalık guruplar bu ana yolların (otobanların) giriṣindeki kapıları açarak  bedava geçiṣ yaptırdılar. Bu eylemler değiṣik kapılarda devam ediyor. En önemlisi toplam 350 nokta da barakalar kuruldu. Bu yerler birer halk evi, siyasi  halk eğitim kulübü, birlikte karar-yönetim, dayanışma ve  bilinen bir adres oldu. Birinde ṣu pankartı görüyoruz; “iki dünya, biri biterken, diğeri doğuyor!” ve diğer bir  yerde ki pankarta ṣunlar yazılı, “Gemi gibi, bazen ṣiddetli dalgalarla  bazende durgun sularda!” Bu yeni tip örgütlenme ve trasformasyon  çok çeṣitli çevrelerin ilgisini çekti. Onlarca Film çevrildi. Bir çok kitap yazıldı. Gazeteciler, tarihçiler, düṣünürler, sosyologlar, müzisyenler, tiyatrocuların … vs. için  ilham kaynağı oldu.

K. Marx’ ın dediği gibi “Fransa sınıf mücadelesi memleketidir.”

Bir çok hastanede grevler haftalardan beri  devam ediyor. Milli Eğitim reformlarına karṣı eğitim camiası da eylemde, lise bitirme imtihanları önemli ölçüde engellendi. Aylardan beri süren postacıların grevi yeni bitti. Kağıtsız yüzlerce Afrikalı Chrono Poste (Posta idaresinin bir kolu) tarafından en ucuz ṣekilde yıllarca çalıṣtırıldığı halde, hiç bir kanuni hakka sahip değiller. Bu durumu protesto etmek amacıyla üç haftadan beri grevdeler. Paris Hava Alanların’ın özelleṣtirme projesine karşı eylemler gündemde. Bu yılın başından beri 76 kadın, kocası veya erkek arkadaşı tarafından katledildi.

3. Büyük Meclis gündeminin  diğer noktası çeşitli alanlarda yürütülen eylemlerin, ortak  bir zeminde buluṣma ve dayanıṣması; toplumun  geniṣ kesimlerini ilgilendiren sorunlar, ekonomik, sosyal, hukuk, demokrasi ve  çevre-ekolojik ...vs gibi konular karṣılıklı saygı temelinde, ilgili emek örgütleri ve diğer sendika ve çevre örgütleri ile ortak eylem birliğinin kurulması.

Diğer önemli öneri ise enternasyonal bir komisyonun kurulması idi.

“Ayağa kalkan halklarla, Kürtler, Cezayir… vs ile enternasyonal dayanıṣma” ve Fransa’nın sınır komşu halkına, Sarı Yeleklilerin talepleri ve mücadelesini tanıtmak için çeṣitli dillerden tercüme servisi, facebook ...vs örgütleme.

Neo-liberalist Avrupa Ortak Pazarına karṣı diğer ülkelerdeki dinamik güçler ile ortak hareket için bir konferansın örgütlenmesi.

Fransa’da polisin baskı ve saldırısını, Roma’da ki “Uluslararası bir mahkemede yargılama.” BM’in insan Hakları Komisyon Baṣkanı M.Baschlet, Fransız polisi tarafından ağır yaralanan ve sakat bırakılan Sarı Yelekliler için, Macron hükümetini kınayan bir karar yayınladı.  

Fransız emperyalistleri, BM’in yasak kararına rağmen   savaṣ halindeki ülkelere silah satışlarına devam ediyorlar. Başta Suudi Arabistan ve diğer körfez Şeyhlerine, Afrika diktatörlerine ve son olarak Libya’da iç savası kışkırtmak için  muhaliflere verilen savaş füzeleri.

Sonuç olarak, Fransa’da sınıf mücadelesi giderek sertleṣiyor. (*) Buna karṣı neo liberal burjuvazinin  hizmetindeki  Macron hükümeti ise bu mücadeleyi bastırmak için her alanda karṣı tedbirleri gündemleṣtiriyor. Gelecek günler, aylar yeni yeni büyük olaylara, çatıṣmalara gebedir.

16 Temmuz 2019

Fransa’dan YDİ Çağrı okuru

 

(*) Bu yılın 14 Temmuz kutlamalarında önemli gelişmeler yaşandı. Halkın serbestçe törenlere katılması engellendi. Reisi Cumhur Macron resmi geçişi sırasında yuhalandı.

14 Temmuz 1789 devrimiyle, Kral 16. Louis Monarşi rejimi yıkıldı.

Artık o tarihsel Külotsuz devrimcilerin zafer günü, Fransız burjuvazisinin gövde gösterisine dönüştü.

Resmi törenlerin ardından Yeleksiz Sari Yelekliler, Ṣanze Elyze  caddelerinde barikat kurarak polis ile çatışmaya girdiler.  Halkın kararlı, yigit mücadelesi polis güçlerini geriletti. Alanlar saatlerce trafiğe kapalı kaldı.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Paylaş