KÖZ’E DAİR

Bugüne kadar KöZ ile çeşitli konularda ortak paneller gerçekleştirdik. 1 Mayıs 2019’da eylem birliği yaptık.  23 Haziran 2019’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminde eylem birliği yaptık. Temel ilkesi burjuva ittifaklardan, partilerden bağımsız mücadele etme olan, bizim ve KöZ dışında Söz ve Eylem, Avrora Kolektifi’nin de olduğu, çeşitli eylemler gerçekleştiren eylem birliği içerisinde yer aldık.

Eylem birliği siyasi, ideolojik, örgütsel birlik değildir. Eylem birliği, eylemde birlik propaganda ve ajitasyonda serbestlik ilkesi temelinde, somut bir konuda ortak iş/eylem yapmanın adıdır.

Biz devrimci değerlendirdiğimiz gruplar ile eylemde birlik, propaganda ve ajitasyonda serbestlik ilkesi temelinde eylem birliklerini savunduk, savunuyoruz.

Bizim KöZ ile çeşitli konularda eylem birliği yapmamız, bir bölüm yoldaşımız, okurumuz ve dostumuz tarafından eleştirilmektedir.

KöZ’le eylem birliğinin doğru olmadığı, Troçkizm’in karşıdevrimci bir akım olduğu, troçksitlerle eylem birliğinin yanlış olduğu görüşü ve eleştirisi getiriliyor.

Bu eleştiriler konusunda tavrımız kısaca  şöyle:

*Troçkizm, ideolojik olarak işçi sınıfı ve devrimci hareket içinde oportünist akımlardan biridir. İdeoloji olarak bütün oportünist akımların ideolojisi gibi burjuva (küçük burjuva) ideolojisidir. Safı sonuçta burjuvazinin safıdır.

*Siyasi akım olarak Troçkizm, sol laflarla süslü, lafta radikal, gerçekte reformist bir akımdır.

*Troçki, SBKP (B) den atılıp, Sovyetler Birliği’nden sürüldükten sonra (1927); pratik siyasi akım olarak Troçkizm, “Bürokratlaşmış İşçi Devleti” olarak adlandırdığı Sovyetler Birliği’nde imkânsız gördüğü sosyalizmin inşasını baltalamaya çalışan, bunun için karşıdevrimci eylemlere giren, sosyalist iktidarı devirmek için emperyalizm ile doğrudan işbirliğine kadar varan bir siyaset geliştiren karşı devrimci bir akıma dönüşmüştür.

*Örgütlenmede Bolşevik Parti örgütlenme modelini ret eden, fraksiyon özgürlüğü ve fraksiyonlar birliği olarak parti düşüncesini savunan troçkistler, Troçki’nin ölümünden sonra birbirlerine karşı miras konusunda amansız mücadeleler yürüten onlarca partiye/fraksiyona bölünmüştür.

*Troçki’nin ölümünden sonra ideolojik olarak bütünlüklü bir Troçkizm’den, siyasi akım olarak bütünlüklü bir troçkist akımdan, örgüt olarak bir troçkist partiden söz et­mek mümkün değildir.

*Bugün bütün dünyada komünistlerin “anavatan” olarak savunacakları sosyalist bir devletin yokluğu şartlarında Troçkizm, 1930’lu, 1940’lı yıllardaki kıstas ve o dönemde Troç­kizm adına yapılanlar üzerinden değerlendirilemez. Bugün troçkist siyasi akım içinde yer alan onlarca örgüt içinde, devrimci saflarda olanlar olabileceği gibi, devletle ilişki­leri açısından karşıdevrimci olarak değerlendirilebilecek örgütler de olabilir. Bu bağ­lamda her örgüte olduğu gibi troçkist örgütlere de somut yaklaşmak gerekir.

*Bugünkü Troçkizm’i, Marksizm, yer yer Markszim Leninizm adına konuşan bütün diğer oportünist akımlardan (Maoizm/Enverizm/cüce ideolojisi (Kim İl Sung)/Castroizm/Yeni Sentez vb.) ayıran onun hastalıklı Stalin düşmanlığıdır. Bu ise tek başına onu diğerlerinden nite­lik olarak ayıran, onunla her türlü eylem birliğini imkânsız hâle getiren bir kıstas değildir.

*KöZ kendini açıkça troçkist olarak nitelemeyen, bundan kaçan, bizim yarı-troçkist olarak değerlendirdiğimiz bir örgüttür. Devlete karşı tavrın­da, egemenler arasındaki iktidar dalaşı konusunda takındığı tavırda siyasi konumu iti­barıyla, kendine Marksist Leninist diyen bir dizi örgütten daha doğru bir tavır içindedir.

KöZ ile eylem birliği yapmamız, KöZ’ü ideolojik olarak eleştirmemizin engeli değildir.

Bugüne kadar çeşitli konularda Stalin, Ermeni soykırımı, Komintern, Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı vb.  KöZ’ün  çizgisini eleştiren yazılar yayınladık. İsteyen bu yazılara dönüp bakabilir.

Bütün bu nedenlerle:

Bugün bütün troçkistlerin, troçkist örgütlerin karşıdevrimci olarak değerlendirilmesi ve bunlarla eylem birliğinin ret edilmesi yanlıştır.

KöZ ile ortak devrimci bir platform  ve ajitasyon propaganda serbestliği temelinde yaptığımız eylemlerin reddi ve  eleştirisini yanlış buluyoruz.

 

19 Mayıs 2020

Yeni Dünya İçin Çağrı

 

Paylaş