“KOMÜNİST ENTERNASYONALDE CEPHE SİYASETİ VE YENİ BİR ENTERNASYONAL İÇİN NE YAPMALI?”  

Avrora Kolektifi, KöZ, Söz ve Eylem, Yeni Dünya İçin Çağrı tarafından düzenlenen panel, 17 Kasım Pazar günü Kadıköy’de bulunan Sosyalist Meclisler Derneği’nde yapıldı.

Panel devrim mücadelesinde toprağa düşenler için yapılan saygı duruşu ile başladı.

Ekim Devrimini anlatan ‘İlk Buhar Makinesi’ filmi izlendi.

Birinci turda alfabetik sıra ile paneli düzenleyen kurumlar adına konuşmacılar konu hakkında görüşlerini anlattı.

Avrora Kolektifi:

"Komünist Enternasyonal’in kuruluşuna Bolşevizm damgasını vurmuştur.

Bugün de Komünist Enternasyonal ancak sonuna kadar tutarlı anti-revizyonist Marksizm-Leninizm’in granitten temeli üzerinde yeniden kurulabilir. Günümüzde modern revizyonist, troçkist vb. anti-Leninist akımların hemen hepsinin kendi uluslararası oluşumları vardır. Bunların pek çoğu “Enternasyonal” çağrışımı yapmaktadır veya yeni bir “Komünist Enternasyonal” inşa etmeyi hedeflediklerini açıklamaktadır.    

Anti-revizyonist iddialı oluşumlar kendi içlerinde özellikle Stalin’i Marksizmin bir klasiği olmaktan açıkça ya da örtülü olarak çıkarmaya yönelenlerle, “Stalin savunulmadan komünizm savunulamaz” doğru anti-revizyonist sloganını savunanlar olarak ikiye bölünmektedir. Stalin’i Marksizmin bir klasiği olmaktan çıkarmaya çalışan akımların ortak eğilimi günümüzde Marksizmin en yüksek otoritesi olarak Marksizmin klasiklerine yerine sözümona onların “ciddi hatalarını düzelten” kendi teorisyenlerini açık ya da örtülü olarak kabul ettirmeye çalışmalarıdır.

Marksizmin klasiklerinin, Bolşevik Parti’nin geleneklerinin ve Komintern’in tüm kongrelerinin temel çizgisinin ve temel taktiklerinin sözümona “ciddi hataları”nı bulduklarını ve bunları düzelterek bu temel üzerinde “yeni bir Enternasyonal” kuracaklarını iddia eden akımlar geçiş çağı arayışlarından, bunalım dönemi felsefelerinden başka bir şey değildir. “

 KöZ:

“Yeni bir enternasyonal için ne yapmalı? İlk altını çizmek istediğim şey yeni bir enternasyonal lazım değil. Komünist Enternasyonal’i kurulduğu temeller üzerinde yeniden inşa etmek gerekir. Muhtelif yeni enternasyonal girişimlerinin hepsiyle de aramıza mesafe koymak gerekir. Komünist Enternasyonal’in inşası için birinci koşul Komünist Enternasyonal’in tez ve kararlarına bağlı olan bir komünist partisinin öncülüğünde bu ilke ve esasları kabul edenlerin bir araya getirilmesidir.

Bu birleşik cephe hem üçüncü kongre hem dördüncü kongrede çok somut bir içerikle ifade edilir:“proletaryanın tek cephesi” denir. “Komünistleri oportünistlerden ayrıt ettik, şimdi proleterlerin tek cephede bir araya gelmesini sağlamalıyız” diye somutlanır bu taktik. “Proleterlerin çıkarlarını savunma iddiasında olanların hepsinin en basit kısmi talepler için bir araya gelmeleri için çağrı yapacağız ve böylelikle oportünistlerle merkezcilerin bu konuda bile nasıl ayak dirediklerini kitlelere somut olarak göstereceğiz”denir. Birleşik cephe taktiklerinin esası budur.

Burjuvazinin şu ya da bu kesimiyle yanyana gelmek üçüncü ve dördüncü kongrelerde benimsenen cephe taktiklerinde hiçbir şekilde yer almaz.”

Söz ve Eylem:

Ekim Devrimi’nin dünya devriminin başlangıcı olduğuna vurgu yapıldı. Komünist Enternasyonal’in bir zorunluluk olarak ortaya çıktığı ve Komünist Enternasyonal’de cephe taktiklerinin esas olarak Alman Komünist Partisi’nin önerileriyle gündeme geldiği anlatıldı. Cephe politikalarının hem taktik hem stratejik bir girişim olduğu ifade edildi.

Yeni Dünya İçin Çağrı:

“Komünist Enternasyonal, 3.Kongre’den itibaren kapitalizme ve faşizme karşı işçilerin mücadele ve eylem birliğini sağlamak için çeşitli taktikler geliştirmiştir.

3.Kongre’de işçilerin birleşik cephesi, 4. Kongre’de işçi köylü hükümeti, antiemperyalist cephe, 5.Kongre’de sınıfa karşı sınıf taktiği, 7.Kongre’de antifaşist cephe siyaseti, birleşik cephe hükümeti vb. bu konuda Komintern’in bütünlüklü siyasetinin parçaları olan taktik kararlardır.

İşçilerin, emekçilerin bilinç ve örgütlenme seviyesi doğrudan sosyalist devrime, proletarya diktatörlüğüne geçişe uygun ise, ara aşamaya, geçiş sürecine gerek yoktur. Gelişmelerin de gösterdiği gibi faşizmin iktidara geldiği ülkelerde, antifaşist mücadele öne çıkmış, antifaşist cephe hükümeti gündeme gelmiş, antifaşist cephe hükümetleri kurulmuştur. Emperyalist işgal şartlarında emperyalist işgale karşı mücadele önplana çıkmıştır. Proletarya diktatörlüğüne doğru gidişte faşizme karşı mücadele, emperyalist işgale kaşı mücadele, geçiş süreci, ara aşaması yaşanmak zorunda kalınmıştır. Bunda bir yanlışlık yoktur. Faşizme ve emperyalist işgale karşı verilen mücadelede burjuvazinin faşist olmayan kesimi, faşizme ve işgale karşı mücadele eden burjuvazi antifaşist cephe içinde yer almıştır. Keza bu ittifak siyasetinde de bir yanlışlık yoktur. Antifaşist cephe siyasetinin başarıyla uygulandığı ülkelerde faşizmin iktidara gelmesi engellenmiştir. İşçi sınıfının bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılamadığı ülkelerde faşizm iktidara gelmiştir.

İkinci dünya savaşı emperyalist paylaşım savaşı olarak başladı. Buna rağmen savaş içinde yer yer güçlü ulusal kurtuluş ve devrimci yönler de vardı.

Haziran 1941 de Almanya’nın  Sovyetler Birliği’ne saldırması ile savaşın niteliği değişti.

Emperyalistlerin dünya egemenliği için birbirleriyle savaşması belirleyici olmaktan çıktı.

Sosyalist anavatanın savunulması, faşizme karşı mücadele, faşizmden kurtulma mücadelesi belirleyici hale geldi.

Masa başında taktikler belirlenmez. Sınıf mücadelesinin seyrine göre, şartlara göre taktikler belirlenir. İkinci Dünya Savaşında sosyalist anavatan Sovyetler Birliğinin savunulmasının merkeze konulması, faşizme karşı mücadelenin temel alınması, buna göre taktiklerin belirlenmesi siyaseti doğrudur.

Bugün Komintern tipi bir enternasyonal oluşturma çağrısının, iyi niyetli bir çağrı olmanın ötesinde bir anlamı yoktur. Komintern tipi bir enternasyonali oluşturma şartları bugün yoktur. Dünya komünist hareketi çok parçalı, zayıf ve güçsüzdür. Bu enternasyonalin gerekli olmadığı, gereksiz olduğu anlamına gelmez.

Evet, yeni bir Enternasyonal gereklidir.

Bugün yeni bir enternasyonali yaratmak için kavranacak esas halka, revizyonizmden arınmış ortak platform çalışmasıdır. Tek tek ülkelerde de enternasyonal görev budur.

Bir platformun olmadığını kabul eden gruplar tartışılmalı ortak platform çıkarma­ya çalışmalıdır.

Örgütsel birlik için ideolojik birlik gereklidir. İdeolojik birlik sağlamanın yolu açık kamuoyu önünde tartışmaktan geçer.

Uluslararası işçi sınıfının enternasyonal örgütlenmesinin tek biçimi Komintern değildir. Komünistler Birliği’nden Kominform’a enternasyonal örgütlenmenin çeşitli biçimleri olmuştur. Gelecekte de uluslararası işçi sınıfı enternasyonal örgütlenmesini mutlaka yaratacaktır.”

Soru ve katkı bölümünde, konuşan dinleyicilerin bir bölümü konuşmacılara soru sordu, bir bölümü görüşlerini ifade etti.

Konuşmacıların kendilerine sorulan sorulara cevap vermelerinin ardından panel sona erdi.
Panelde; Komintern’de işçilerin birleşik cephesi, işçi hükümeti, antifaşist cephe, ilk dört kongre, yeni bir enternasyonalin nasıl kurulacağı vb. konularında yoğun tartışmalar yapıldı.

Toplam 5,5 saat süren panelde canlı ve verimli tartışmalar yürütüldü.

Panele 100 kişi katıldı.

30 Kasım 2019


 

 

Paylaş