ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

Çeşitli fabrikalarda, işletmelerde Covid-19 tespit edilmesi üzerine işçiler üretimi durduruyor. Fabrikalardan, işletmelerden üretimi durdurma haberleri geliyor.

İşçiler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. Maddesine dayanıyor.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. madde şöyle:

“MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

(5) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz.”

İşçiler, “ciddi, yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda” işi durdurma ve çalışmama hakkına sahiptir.

Covid-19 ölümcül salgın bir hastalıktır. Çalışan işçiler ciddi risk altındadır. İşçiler fabrikalarda, işletmelerde, inşaatlarda, hizmet sektöründe yan yana toplu olarak çalışıyor. Aralarında Covid-19 tespit edilmesi, bir yerde çalışan işçilerin salgın hastalığa yakalanmasına neden olacaktır. Salgın hastalığın çalışan işçiler arasında yaygınlaşmasını engellemenin yolu, yaşam için zorunlu olan işler dışında üretime ara verilmesi ve işçilere ücretli izin verilmesidir.

Devlet bunu yapmaktan kaçınıyorsa, –ki kaçınıyor- o halde işçiler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. Maddesine dayanarak işi durdurma ve çalışmama hakkına sahiptir.

İşçiler, “ciddi, yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda” çalışmama haklarını kullanmalıdırlar.

4 Nisan 2020

 

Paylaş