BİRLEŞİK ANTİ-EMPERYALİST CEPHE İÇİN KUVVETLERİ BİRLEŞTİRME ÇAĞRISI:

Sınırları aşıp birleşelim!

Tüm dünyayı saran bir anti-emperyalist birleşik cephe inşa edelim!

1. Emperyalizm, gerici suretini tüm dünya çapında göstermektedir. Savaş tehditi sürmekte, insanlığın ve doğanın sömürülmesi vahşi bir biçimde yoğunlaşmaktadır. Toplu işsizlik ve yoksulluk tırmanmaktadır. Kadına yönelik baskı ve şiddet günlük yaşamın bir parçası hâline gelmiştir. Yaşamın doğal temelleri her geçen gün daha fazla tehlike altındadır. Göçe neden olan unsurlar çoğalmaktadır. Sağcı ve faşist hükümetlerin iktidara gelmesi, bu kuvvetlerin kitleler arasında da güçlenmesinde karşılık bulmaktadır. Emperyalist mantığın nihai sonucu olarak, gençliğin geleceği yok edilmektedir.

2. Tüm bu tablo içersinde karşıtlarımız oldukça örgütlü! Peki ya bizler? Devrimci, anti-emperyalist güçler hâlâ çok parçalı ve zaman zaman da önemsiz konular üzerinden birbirleriyle çekişme hâlindeler. Dünyayı barbarlık tarafından boğulmaya terk etmeme adına bu durumun acilen değiştirilmesi gerekmektedir. Ancak diğer yandan, yeni birlik ve ittifaklar gibi umut verici başlangıçların yanı sıra giderek büyüyen bir işbirliği ihtiyacı da kendisini göstermektedir.

3. İşçi ve köylü emeğinin verimliliği son on yıllarda büyük bir gelişme kaydetti. İnsanlığın ve doğanın kaynakları, herkes için iş, yemek, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçların yanı sıra sosyal kültürel sorumluluklar için de olanak sağlayabilecek durumdadır. Ancak bu, şimdiki gibi maksimum kâr, emperyalist güç ve rekabetin değil, yalnızca insanlığın ve doğanın merkezde olduğu toplumsal koşullarla mümkündür.

4. Adaletsiz ve sömürüye dayalı toplumsal ilişkilere dair bilinç kitleler arasında açık bir biçimde gelişmiştir. Değişim iradesi ve de toplumsal alternatif arayışı büyümektedir. Geniş kitleler arasında hâlâ eksik olan şey, felaketin emperyalist kaynağına dair derinlemesine bir açıklığın olmayışıdır. İnsanlığın ve doğanın birliği temelinde demokrasi, özgürlük ve sosyalist bir gelecek ufkunu barındıran bir toplum imkânına duyulan umut ve güven de eksikliğini korumaktadır. 

5. Son yıllarda birçok ülkede devrimci, anti-emperyalist parti, örgüt ve hareketler ortaya çıkmış ve varolan yapılar güç kazanmıştır. Mevcut farklılıkların ötesinde, siyasi ve dünya görüşüne dair çelişkileri adım adım açıklığa kavuşturma isteği büyümektedir.

6. Bunun için:

a)Tüm emperyalistleri ve hepsinden öte, baş savaş çığırtkanı, bütün halkların düşmanı, süper güç ABD emperyalizmini karşısına alan,

b)Ulusal ve uluslararası düzeyde özgüven ve örgütlenme düzeyini güçlendirme amacıyla emperyalizm hakkında dünya çapında bir netleşme sürecini teşvik eden,

c)Ortak mücadele için etkin adımların atılmasını örgütleyip koordine eden,

d)Emperyalizme üstün bir güç hâline gelmenin temellerini oluşturan birleşik bir anti-emperyalist cephe kurma girişiminde bulunalım!

7. Bu birliğin gerekliliğini, kurulması için gereken kaynak ihtiyacını bulunduğumuz her yerde tartışmaya açalım!

8. 1 Mayıs 2019 tarihine kadar bu çağrı için imzacılar toplayalım!

9. Birinci anti-emperyalist birleşik cephe konferansını koordine etmek için insiyatif alacak güvenilir temsilciler önerelim!

10. Karşılıklı uzlaşmayla 2020 yılında ilk kez gerçekleşmek üzere dünya çapında bir anti-emperyalist mücadele günü kutlayalım!

Kasım 2018

ICOR (Devrimci Parti ve Örgütlerin Enternasyonal Koordinasyonu)

Paylaş